År 2017 gav regeringen åtta myndigheter i uppdrag att utveckla effektiva och ändamålsenliga metoder för en myndighetsgemensam kontroll för motverkandet av fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Brottsligheten på arbetsmarknaden är enligt många röster ett allvarligt hot mot näringslivet och samhället i stort. Så var är vi i dagsläget?

Brottsligheten en realitet

“Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot. Regeringen bör därför fortsatt prioritera detta arbete”, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Rapporten som myndigheterna i fråga har publicerat gör tydligt att det är nödvändigt att skyndsamt stärka myndighetssamverkan mot dessa brott. En effektiv samverkan mellan myndigheterna kommer vara nödvändigt för att framgångsrikt kunna bekämpa brottsligheten och i förlängningen den sunda konkurrensen i näringslivet.

Öppna upp sekretessregelverket

Av rapporten framgår också att en av de viktigaste och mest nödvändiga åtgärderna för en förbättrad samverkan är att öppna sekretessregelverket som hindrar relevant information från att delas mellan myndigheterna. Enligt rapporten är till exempel bidragskriminaliteten något som måste uppmärksammas i mycket högre grad hos utbetalande myndigheter, något som samarbete och delande av information skulle kunna bidra till. 

“Regeringen bör skyndsamt se över sekretessregelverket så att myndigheterna får bättre möjligheter att utföra sina respektive uppdrag”, säger Mattias Dahl.

Rapporten som myndigheterna sammanställt pekar också på det utbredda utnyttjandet av asylsökande och papperslösa som arbetskraft inom den informella ekonomin. Myndigheterna menar att statens möjligheter att kontrollera och hantera denna illegala arbetskraft är alldeles för liten. Dessutom framhåller rapporten att arbetsplatskontroller som metod för att stävja den illegala arbetskraften i många fall är verkningslösa och efter utförande kan hindra verkställandet av avvisnings- och utvisningsbeslut. 

Prioriteringsbehov

När det gäller arbetsplatskontroller är polisens resurser och prioriteringsbehov en stor utmaning i deltagandet av myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller. 

“Legal arbetskraftsinvandring måste skiljas från illegal. Därför är behovet av kartläggning och analyser viktigt för att just rätt åtgärder ska kunna vidtas”, säger Mattias Dahl.

Om Författaren

Lämna ett Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *